Kodex chování

Sportovní programy Basketbalového centra mládeže Sportovního klubu Univerzity Palackého usilují o to, aby poskytovaly pozitivní sportovní zážitky svým hráčům mládeže a pod vedením svých trenérů v součinnosti s rodiči, činovníky a dalšími hráči klubu přispívaly k utváření sportovní ducha a chování při trénincích a utkáních. Očekává se, že všichni rodiče a jiní dospělí se budou chovat řádně a pozitivním způsobem vůči všem hráčům, trenérům a činovníkům klubu i našim soupeřům, a dodržovat standardy nastavené tímto Kodexem. Neschopnost, či neochota se Kodexem chování řídit a dodržovat ho mohou být považovány za důvod pro odepření účasti na aktivitách pořádaných BCM.

 

RODIČE

 • Dávají přednost dlouhodobému a zdravému sportovnímu vývoji dítěte v rámci týmového projevu před vlastními ambicemi.
 • Své dítě pochválí za jeho sportovní úsilí a vždy vyzdvihnou, co se mu při pobytu na hřišti povedlo. Kritiku nechají na trenérovi a nezvyšují tím zátěž na dítě.
 • Kladou důraz na správnou životosprávu dětí a jsou jim přirozeným vzorem.
 • Trenérovi důvěřují. Dětem nedávají pokyny v rozporu s pokyny trenéra a nesnižují jeho autoritu.
 • Respektují rozhodnutí trenéra a nikdy nezasahují do jeho činnosti při tréninku, anebo utkání. Nevolají k sobě hráče na radu. Nevstupují do tréninkových a souvisejících prostorů během tréninků ani u laviček a šaten během utkání.
 • Chovají se korektně k rozhodčím i fanouškům soupeře a dokáží ocenit i jejich snahu.
 • Zdůrazňují vliv pravidelného poctivého tréninku na následný výkon dítěte při utkání. Plánují dovolené a jiné rodinné akce na dobu, kdy není utkání, nebo trénink. V případě neúčasti hráče omlouvají.
 • Při utkáních dětem fandí a aktivně je povzbuzují. Neradí jim a nekritizují je. Nepovyšují své dítě nad ostatní spoluhráče.
 • Pokud mají výhrady, řeší je vždy nejprve osobně s trenérem, popřípadě se zástupci klubu.
 • Dbají na dodržování pravidel pro hráče. Rodiče a trenéři jsou partneři, kteří se ve výchově a učení dětí společně doplňují.
 • Den utkání je pro všechny, hráče, trenéry, rodiče a další dospělé svátkem. Vyloučí proto vulgární slova ze svého slovníku a nebudou vytvářet stresové prostředí pro děti ve hře, na kterou se připravovaly a těšily.
 • Jsou rádi, že mohou být účastni při aktivitě svých dětí, fandit a být součástí sportovního zápolení.

 

HRÁČI – Jako hráč…

 • důvěřuji svému trenérovi a dbám jeho rad. Jeho instrukce jsou vedené k mému zlepšování a lepší uplatnitelnosti v budoucnu.
 • provádím basketbalový trénink vždy s maximální koncentrací a úsilím. Čas zde strávený je pro mě přínosem. Na trénink, utkání nebo sraz před akcí přicházím včas na dohodnutou dobu.
 • ctím své rodiče, vděčím jim za to, že mě podporují, a měl bych za jejich čas a energii umět patřičně poděkovat.
 • nikdy a nikde nebudu snižovat projevenou snahu svých spoluhráčů bez ohledu na jejich schopnosti, jakož i nerespektovat jejich sociální původ, národnost, barvu pleti a vyznání.
 • nikdy a nikde nebudu slovně či jinak znevažovat a zneuctívat hráče soupeře. Mohou se zanedlouho stát mými spoluhráči a být součástí mé kariéry.
 • ani v zápalu boje slovně, natožpak fyzicky nenapadnu či úmyslně nezraním svého soupeře, ani svého spoluhráče.
 • pro basketbalové zájmy nebudu nikdy zanedbávat své školní povinnosti! Špatné školní výsledky a následně vzniklé potíže vedou k mé nižší využitelnosti a úspěšnosti v utkáních a jiných akcích.
 • ve všech utkáních za jakéhokoliv stavu se vždy budu ze všech sil snažit podat co nejlepší výkon.
 • od svého trenéra dokážu přijmout kritiku. Ať už jde o výkon a chování na hřišti i mimo ně.
 • své rodiče budu nabádat ke slušnému povzbuzování. I basketbal je totiž jenom hra!

TRENÉŘI

 • Svěřence vedou k úctě mezi sebou a stejně tak k rozhodčím, soupeři, jeho fanouškům a příznivcům.
 • Dbají o zdraví a fyzickou kondici členů svého družstva, vedou je k dodržování životosprávy, hygieny, regenerace, rehabilitace a sportovní etiky.
 • Sledují studijní výsledky hráčů a udržují kontakt s rodiči, ale nedovolí, aby jim rodiče do utkání, či tréninků zasahovali.
 • Kontrolují soupisky, registrace a lékařské prohlídky členů svého týmu a odpovídají za správnost uvedených údajů.
 • Pracují na zdokonalování tréninkových metod a zvyšují svou kvalifikaci.
 • Na veřejnosti i na sociálních sítích vystupují v souladu se zájmy svého klubu a basketbalového hnutí.
 • Zajišťují informovanost rodičů, příznivců a basketbalové veřejnosti články na webu a v médiích.
 • Dodržují platné řády a pravidla basketbalu a vedou členy družstva k dodržování pravidel fair play.
 • Mají na paměti, že herní a morální rozvoj hráčů a jejich uplatnitelnost pro budoucnost stojí nad momentálním využitím a výsledkem daného jednotlivce, anebo týmu.